Silikonový tmel LUKOPREN S 6410 bílý 310 ml - sklo LUKOPREN S 6410 - sklo-sklo, keramika, smalt

Kód: 18603
Neohodnoceno
Značka: TEXIM
193,64 Kč / ks 160,03 Kč bez DPH
Skladem (6 ks)

Silikonový tmel Lukopren S 6410 bílý.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Silikonový tmel Lukopren S 6410 bílý.

Jednosložkový tmel se vyznačuje nejvyšší pevností spoje, použitelný na pružné lepení materiálů sko-sklo, keramika, smalt.

Použití: tmelení akvárií, lepení silikonové pryže.

Balení: 310ml

 

PROFI silikonový bílý akvaristický tmel s vysokou pevností pro tmelení a lepení skla, keramiky, porcelánu, smaltu, nerezu.

Konstrukční lepení akvárií, těsnění nerezových, skleněných a jiných zařízení, které přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

Atest pro trvalý styk s pitnou vodou

Není vhodný na porézní silikátové podklady a kovy podléhající korozi. Povrchy z oceli, hliníku a dřeva je třeba opatřit kvalitními syntetickými nátěry.
Balení: kartuše 310 ml, tubička 25 ml.

Třída a kategorie bezpečnosti:
Označení podle nařízení 1272/2008/ES

GHS05

Signální slovo: nebezpečí
Nebezpečné složky uvedené na označení Triacetoxymethylsilan (ES: 224-221-9) Triacetoxyethylsilan (ES: 241-677-4) .

Standardní věty o nebezpečnosti H318 Způsobuje vážné poškození očí. H315 Dráždí kůži. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Odstraňte obsah/obal jako komunální odpad. Zbytky tmelu nechte před likvidací zvulkanizovat. Vyprázdněné obaly zbavené zbytků směsi recyklujte. **Další pokyny pro bezpečné zacházení neuvedené na označení P260 Nevdechujte páry. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P310 Okamžitě volejte lékaře. P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Výrobce: Lučební závody a.s. Kolín Pražská 54, 280 02 Kolín II Česká republika

Doplňkové parametry

Kategorie: Tmely
Doba dodání: do druhého dne
Poštovné: 140 kč

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: