LUKOPREN katalyzátor 30 g LUKOPREN katalyzátor

Kód: 18689
Neohodnoceno
Značka: TEXIM
133,69 Kč / ks 110,49 Kč bez DPH
Skladem (1 ks)

Katalyzátor Lukopren 30 g.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Katalyzátor Lukopren.

Používá se jako přídavek ke dvousložkovým kaučukům typu LUKOPREN N.

Balení: 30 g

 

Popis směsi: roztok dimethylcínu dineodekanoátu v etylsilikátu

Určená použití: Vulkanizační činidlo dvousložkových silikonových kaučuků kondenzačního typu. Spotřebitelské a profesionální použití.

Nedoporučená použití: Produkt nesmí být používán jinak, než je určeno na štítku a v technickém listu.

Balení: lahvička 30 g

Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES: Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Flam. Liq.3, H226; Skin Irrit.2, H315; Skin Sens.1, H317; Eye Irrit.2, H319

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Hořlavá kapalina a páry. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí a kůže.

Prvky označení

Označení podle nařízení 1272/2008/ES

Výstražný symbol nebezpečnosti

GHS02  GHS07

Signální slovo Varování

Nebezpečné složky uvedené na označení

Dimetylcín dineodekanoát (ES: 273-028-6)

Standardní věty o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice (materiál butylkaučuk)/ochranný oděv/ochranné brýle. P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad podle místních předpisů. Vyprázdněné obaly zbavené zbytků směsi recyklujte.

Pokyny pro bezpečné zacházení neuvedené na označení

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P240 Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí. P242 Používejte nářadí z nejiskřícího kovu. P243 Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. P261 Zamezte vdechování par/aerosolů. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Výrobce: Lučební závody a.s. Kolín Pražská 54, 280 02 Kolín II Česká republika

Doplňkové parametry

Kategorie: Tmely
Doba dodání: do druhého dne
Poštovné: 140 kč

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: