Silikonový tmel LUKOPREN S 9780 hnědý 310 ml - strojírenství LUKOPREN S 9780 - strojírenství, automobil. prům.

Kód: 18647
Neohodnoceno
Značka: TEXIM
283,14 Kč / ks 234 Kč bez DPH
Skladem (4 ks)

Neutrální silikonový tmel Lukopren S 9780 s nejvyšší tepelnou odolností ( 250°C trvale).

Detailní informace

Detailní popis produktu

Neutrální silikonový tmel Lukopren S 9780 s nejvyšší tepelnou odolností ( 250°C trvale).

Používá se ve stavebnictví, strojírenství, v automobilovém průmyslu.

Balení: 310ml

Barva: hnědá

 

Popis směsi: silikonový tmel v různých barevných odstínech vulkanizující vzdušnou vlhkostí.

Určená použití: pružné tmelení a těsnění především kovových podkladů, dále některých plastů, keramiky, skla, silikátových podkladů upravených primerem. Určeno pro prodej spotřebiteli i pro profesionální použití.

Nedoporučená použití: Produkt nesmí být používán jinak, než je na štítku a v technickém listu.

Balení: kartuše 310 ml, tubička 25 ml.

Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES: Eye Irrit. 2; H319

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Způsobuje vážné podráždění očí.

Prvky označení

Označení podle nařízení 1272/2008/ES

Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS07

Signální slovo Varování

Standardní věty o nebezpečnosti

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal jako komunální odpad. Zbytky tmelu nechte před likvidací zvulkanizovat. Vyprázdněné obaly zbavené zbytků směsi recyklujte.

Doplňkové informace o nebezpečnosti

EUH 208 Obsahuje 3-aminopropyl-triethoxysilan. Může vyvolat alergickou reakci.

Další pokyny pro bezpečné zacházení neuvedené na označení

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Výrobce: Lučební závody a.s. Kolín Pražská 54, 280 02 Kolín II Česká republika

Doplňkové parametry

Kategorie: Tmely
Doba dodání: do druhého dne
Poštovné: 140 kč

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: