Silikonový tmel LUKOPREN S 9440 cihlový 310 ml - autooprava LUKOPREN S 9440 - strojírenství, autoopravárenství

Kód: 18648
Neohodnoceno
Značka: TEXIM
221,43 Kč / ks 183 Kč bez DPH
Skladem (4 ks)

Silikonový tmel Lukopren S 9440 s tepelnou odolností 250°C.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Silikonový tmel Lukopren S 9440 s tepelnou odolností 250°C.

Používá se ve strojírenství na těsnění čerpadel, kompresorů a autoopravě na těsnění spojů na převodovky, rozvodovky, olejové vany.

Balení: 310ml

Barva: cihlová

 

Popis směsi: silikonový tmel vulkanizující vzdušnou vlhkostí

Určená použití: pružné tmelení, lepení a těsnění dělících rovin olejových van, převodovek, rozvodovek, čerpadel, ventilů, kabelových koncovek, dotěsnění chladírenských skříní, potrubních přírub. Určeno pro prodej spotřebiteli i pro profesionální použití.

Nedoporučená použití: Produkt nesmí být používán jinak, než je na štítku a v technickém listu.

Balení: kartuše 310 ml, tubička 25 ml.

Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES: Skin Corr.1B, H314; Eye Dam.1, H318

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Prvky označení

Označení podle nařízení 1272/2008/ES

Výstražný symbol nebezpečnosti

GHS05

Signální slovo Nebezpečí

Nebezpečné složky uvedené na označení

Triacetoxyethylsilan (ES: 241-677-4)

Standardní věty o nebezpečnosti

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P260 Nevdechujte páry. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle. P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal jako komunální odpad. Zbytky tmelu nechte před likvidací zvulkanizovat. Vyprázdněné obaly zbavené zbytků směsi recyklujte. Další pokyny pro bezpečné zacházení neuvedené na označení P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P310 Okamžitě volejte lékaře. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Výrobce: Lučební závody a.s. Kolín Pražská 54, 280 02 Kolín II Česká republika

Doplňkové parametry

Kategorie: Tmely
Doba dodání: do druhého dne
Poštovné: 140 kč

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: